American-Gods sur Google+
Tue, 16 Jan 2018 06:00:59 +0100
Reese's
TBR Tuesday #138
From your bookshelves or your e-reader pick a book that you own that is still on your TBR list. You can post it however you want and I would love to see what books everyone has chosen, so leave me a link! American Gods by Neil Gaiman Blurb: Alternate cover ...


From your bookshelves or your e-reader pick a book that you own that is still on your TBR list. You can post it however you want and I would love to see what books everyone has chosen, so leave me a link! American Gods by N...
]]>
Sun, 14 Jan 2018 05:13:45 +0100
Kristina Quinney (“զմҽҽղ օƒ ՏԹɑժҽՏ”)
↓Clean copy in the comments↓

⎾🄽🄾🄼🄸🄽🄰🅃🄴🄳 🄱🅈


❚⌈♚⌋→ Aвσυт Yσυя A∂мιи
──────────────
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟: Feb 7
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Dirty blonde
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Olive green
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?:no
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟?: yes
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: abit
❥⚬C͟o͟n͟t͟a͟c͟t͟s͟?: hell no (⊙_⊙)
❥⚬B͟r͟a͟c͟e͟s͟?: nah


❚⌈♛⌋→ Yσυя G+ A¢¢συит
──────────────
❥⚬P͟e͟r͟s͟o͟n͟a͟l͟ o͟r͟ F͟a͟n͟d͟o͟m͟?: personal
❥⚬H͟o͟w͟ m͟a͟n͟y͟ a͟l͟t͟s͟?: 1
❥⚬W͟h͟e͟n͟ d͟i͟d͟ y͟o͟u͟ j͟o͟i͟n͟ G͟+?: 2015
❥⚬A͟e͟s͟t͟h͟e͟t͟i͟c͟ o͟r͟ T͟r͟a͟s͟h͟?: Both
❥⚬S͟h͟i͟zp͟o͟s͟t͟s͟ o͟r͟ L͟e͟g͟i͟t͟ p͟o͟s͟t͟s͟?: uh both
❥⚬M͟a͟t͟c͟h͟i͟n͟g͟ w͟i͟t͟h͟ a͟n͟y͟o͟n͟e͟?: nah
❥⚬N͟e͟w͟b͟i͟e͟ o͟r͟ E͟x͟p͟e͟r͟t͟?: Expert
❥⚬O͟r͟g͟a͟n͟i͟z͟e͟d͟ o͟r͟ M͟e͟ssy?: both

❚⌈♜⌋→ Dσ Yσυ. . .
───────────
❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟?: Yes
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: Classified
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: yes
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: hell yes
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: yea but no body ever asks for one
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: yes three days a week
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: yes basketball,boxing,and football
❥⚬D͟a͟n͟c͟e͟?: like an electrocuted walrus
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: yes
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: soon
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: nah
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: abit
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: yes
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: yes
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: yes (Bass guitar)


❚⌈♝⌋→ Fανσяιтє . . .
────────────
❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: green,black,crimson
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: Hippo
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: A Tale-Tell heart
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?: Hitman agent 47
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: Diabolik lovers (͡° ͜ʖ ͡°)
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?: American gods
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟?: Jackie Escato
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: Vincent van Goh
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: To the end - my chemical romance
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: Hoizer
❥⚬B͟a͟n͟d͟s?: get scared,metalica
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: sakura card captor,blood lad
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: Johnny Depp 😍
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟?: Science
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: Cinnamon
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: Pizza
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: Sweet Rosé
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟s?: "Let the cards fall where they may.."


❚⌈♞⌋→ G+ Fαмιℓу
───────────
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟i͟r͟l͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟) Uh n/a
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟u͟y͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): +
Da Savageba55tard​​,
❥⚬F͟i͟r͟s͟t͟ F͟o͟l͟l͟o͟w͟e͟r͟:


❚⌈♟⌋→ Rσмαи¢є~
────────
❥⚬S͟i͟n͟g͟l͟e͟?: no and yes
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?: Yes
❥⚬I͟n͟ L͟o͟v͟e͟?: Yea 😏
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: um....Its kinda hard to tell but i love them dearly
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: Yes
❥⚬H͟a͟v͟e͟ K͟i͟d͟s͟?: Yes 2
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: Both


❚⌈♔⌋→ Tнιѕ Oя Tнαт
────────────
❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: Both
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: Both
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: Both!!!
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: Both O///O
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: Both
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?: Game boy
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: Laptop
❥⚬P͟o͟p͟ o͟r͟ M͟e͟t͟a͟l͟?: Metal
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: Jazz
❥⚬A͟l͟t͟e͟r͟n͟a͟t͟i͟v͟e͟ o͟r͟ R͟&B͟?: Both
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: Both
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: none😬
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: Both
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: Both
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟? Hot topic
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: Both
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: Both Drools
❥⚬W͟a͟f͟f͟l͟e͟s͟ o͟r͟ P͟a͟n͟c͟a͟k͟e͟s͟?: Both!!
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: Both!!!
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: Next episode!!! SLEEP IS FOR THE WEAK!!!!!


✚ T͟͟A͟͟G͟͟ A͟͟T͟͟ L͟͟E͟͟A͟͟S͟͟T͟͟ 6 P͟͟E͟͟O͟͟P͟͟L͟͟E͟͟ T͟͟O͟͟ DO THIS CHALLENGE
+ᴄʜᴇsᴜᴍᴀsᴜᴛā [тнє cяуѕт𝕒ℓ кιиg]​​
+Da Savageba55tard​​
+obsidain Lopen​​
+Little Grimm boy​​
+Ghuluk'ram Mufa'raza
That's about it.. ]]>
Sat, 13 Jan 2018 21:27:11 +0100
TVweb
Sat, 13 Jan 2018 21:08:10 +0100
Vanessa GoersVille
#Gareth #Edwards ‘#Monsters #Being #Developed into #TELEVISION #Series by Channel 4: In the wake of the runaway success of The Walking #RIPand the compulsive love for cancelled series like Hannibal, scary on TELEVISION has actually never ever been a more feasible financial investment for streaming websites and TELEVISION networks alike. Reveals varying from Mindhunter and American Gods to Preacher and Ash vs. Evil #RIPhave stake in this, as do Stranger Things and iZombie And with the current news of... Read Article →


In the wake of the runaway success of The Walking Dead and the compulsive love for cancelled series like Hannibal, scary on TELEVISION has actually never ever been a more feasible financial investment for streaming websites and TELEVISION networks alike. Reveals varying from Mindhunter and ...
]]>
Sat, 13 Jan 2018 16:18:46 +0100
Rick Wayne (Author)
Okay, that’s it. Giving up on American Gods for the second and final time. Moving on to Ada Palmer’s Too Like the Lightning.]]>
- Sense8 imdb  | - American-Horror-Story trailer  | - 13-Reasons-Why sale  | - Riverdale fugueur  | - American-Horror-Story vf  | - The-Good-Fight vo  | - Taboo streaming  | - vickings review  | - Mr-Robot netflix  | - Game-of-Thrones torrent  | - The-Good-Fight transe  | - Forever téléchargé  | - The-deuce imdb  | - This-is-us trailer  | - UnReal review  | - Scorpion serie  | - Mindhunter netflix  | - Mr-Robot diffusion  | - Riverdale streaming  | - Sense8 shooting  | - Scorpion wiki  | - The-Walking-Dead imdb  | - The-Good-Fight trailer  | - The-Young-Pope review  | - Orange-is-the-New-Black serie  | - Sense8 netflix  | - Santa-Clarita-Diet diffusion  | - American-Horror-Story streaming  | - Scorpion shooting  | - Game-of-Thrones wiki  | - Santa-Clarita-Diet facebook  | - The-Musketeers air date  | - The-Flash audition  | - ufo actors  | - Forever bande annonce  | - vickings budget  | - Sense8 cast  | - Sense8 canada  | - Legion characters  | - Mr-Robot casting call  | - Game-of-Thrones cities  | - Forever corporation  | - Mindhunter casting news  | - This-is-us casting director  | - ufo netflix cast  | - Les-100 diffusion  | - Vikings release date  | - Stranger-Things air date  | - Taboo premiere date  | - ufo casting director  | - Westworld when does start  | - The-Flash download  | - The-Musketeers en streaming  | - Mindhunter facebook  | - Les-100 casting for  | - Santa-Clarita-Diet filmweb  | - Riverdale hmd  | - Friends netflix  | - Narcos netflix trailer  | - Forever netflix cast  | - casting news  | - 13-Reasons-Why on netflix  | - Narcos online  | - The-Flash official trailer  | - The-deuce netflix original  | - Les-100 premiere  | - Grey-s-Anatomy preview  | - The-deuce premiere date  | - The-Walking-Dead promo  | - The-Flash photography  | - vickings pilot  | - cuentas press release  | - Scorpion premise  | - American-Horror-Story review  | - Les-100 release date  | - Mindhunter release  | - Forever press release  | - The-Good-Fight serie  | - The-deuce streaming  | - shooting  | - serie tv  | - Sense8 sortie  | - American-Horror-Story streaming vf  | - Scorpion synopsis  | - Riverdale show  | - True-Detective trailer  | - The-Walking-Dead twitter  | - Taboo tv series  | - vickings tv show  | - American-Horror-Story tv series wiki  | - netflix trailer  | - ufo worldtoolkit  | - Feud world up  | - Narcos virtual reality  | - Grey-s-Anatomy wiki  | - Taboo wtk  | - Westworld tv wiki  | - tv series wiki  | - The-Handmaid-s-Tale youtube  | - Forever 2015  |